Oftàlmics

Per la neteja i/o tractament d'afeccions oftàlmiques en animals
TEARS-OFF
Prevenció de la epífora, excés de llagrimeig i taques sota els ulls