Sistema Reproductiu

Fàrmacs indicats en els principals processos i alteracions reproductives que afecten a animals de companyi i ramaderia
ALIZIN
Antiprogestàgen injectable - avortiu (aglepristona)
ALTRESYN
Sincronització de zels (altrenogest)
CALIERGOLIN 50mcg/ml
Antiprolactínic en solució oral (cabergolina) - pseudogestació i supressió llet
CENAVUL
Progestagen injectable - prevenció zels (acetat de medroxiprogesterona)
CHRONOGEST
Anàleg sintètic de progesterona (acetat de flugestona)
CIDR DISPOSITIU VAGINAL
Inducció i sincronització del zel (progesterona)
CONTRALAC
Antiprolactínic en comprimits (metergolina) - pseudogestació i supressió llet
COVINAN
Progestagen injectable - control del zel (proliglestona)
CUNISER 500UI
Inducció i sincronització del zel (gonadotropina sèrica equina PMSG)
CYCLIX BOVINO
Prostaglandina sintètica (cloprostenol)
CYCLIX PORCINO
Prostaglandina injectable (cloprostenol)
CYSTORELINE
Tractament per alteracions hormonals, inducció ovulació (gonadorelina)
DALMAZIN
Prostaglandina sintètica (cloprostenol)
DECOMOTON
Tractament per alteracions hormonals (carbetocina)
DILUENT ACROMAX
Diluent de conservació per semen de porc
DINOLYTIC 5mg/ml
Inducció part, problemes reproductors, zel silent, sincronització (dinoprost)
ESTRUMATE
Prostaglandina sintètica (cloprostenol)
EUTERGEL
Gel per la cura del braguer (olis vegetals)
FACILPART INJECTABLE
Inducció part, expulsió exsudats, inici lactació (oxitocina)
FERTAGYL
Tractament per alteracions hormonals, inducció ovulació (gonadorelina)