per Albet
16/07/2018

Gossos Perillosos - Normativa (Informació Pel Propietari)

Si tens o vols tenir un gos de raça considerada perillosa has de saber que…

Es consideren animals potencialment perillosos:

-Les races i encreuaments següents:
Akita Inu
American Staffordshire Terrier
Bullmastiff
Dòberman
Dogo Argentí
Dogo de Bordeus
Fila Brasileiro
Mastí Napolità
Pit Bull
Gos de Presa Canari
Rottweiler
Tosa Japonès (Tosa Inu) 

-Els gossos que han agredit a persones o altres gossos, o  tenen un caràcter agressiu. Ho determina l’ajuntament, amb l’informe d’un veterinari. Totes les agressions s’anoten al Registre censal i al Registre General del Departament de Medi Ambient. 
-Gossos ensinistrats per a l'atac i la defensa. Només s’autoritza per vigilància i guarda d’empreses i cossos de seguretat. 
-Els ajuntaments poden incloure a la llista els gossos que tinguin part d’aquestes característiques:
     Pit de 60-80 cm, Altura a la creu 50-70 cm
     A partir de 20 Kg de pes
     Cap voluminós, cuboide, robust, crani ample i gran, galtes  musculoses i arrodonides. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.
     Coll ample, musculós i curt. 
     Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades, llom musculat i curt.
     Potes anteriors paral·leles, rectes i robustes. Potes posteriors musculoses i  llargues formant un angle moderat.

Quines són les Mesures de Seguretat (Llei 10/1999 i RD 287/2002):
-En espais públics, els gossos potencialment perillosos:

Han d’anar lligats amb una corretja no extensible de 2 metres màxim

Han de portar morrió homologat.
Una persona només pot dur un gos potencialment perillós alhora
El responsable del gos ha de dur la llicència administrativa i la certificació  de la inscripció en el Registre Municipal d’animals potencialment perillosos.
Els menors de 16 anys no els poden dur.  

-Les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos han d’estar correctament senyalitzades i s’han d’ajustar a la normativa. 
-Si un animal té comportaments agressius que no es solucionen amb l’ensinistrament o teràpia, es podrà optar per la castració o el sacrifici
-Els gossos han d’anar identificats amb microxip. 

Llicència per la tinença d’animals potencialment perillosos:
Tota persona que condueixi un gos potencialment perillós en un espai públic, necessita una llicència emesa per l’ajuntament del municipi en el que el gos resideix habitualment.  

Per obtenir la llicència cal:
• Ser major d’edat  
• No haver estat condemnat per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, d’associació amb banda armada o de narcotràfic. No pot estar privat per resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos. El sol·licitant de la llicència haurà d’aportar el corresponent certificat emès pel Registro Central de Rebeldes y Penados del Ministeri de Justícia. A Catalunya s’obté  a la Delegació Territorial del Ministeri de Justícia (C/Pau Claris 158,  Barcelona, 934823472.), l’imprès es pot comprar als estancs. 
• No estar privat de la tinença d’animals potencialment perillosos ni haver estat sancionat per infraccions que hagi comportat comís de l’animal. En ajuntaments que no tenen delegades les competències sancionadores, cal demanar el certificat negatiu de privació de la tinença d’animals potencialment perillosos i/o de sancions per infraccions, a la delegació territorial del Departament de Medi Ambient, o bé sol·licitar Declaració Jurada de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus).
• Certificat de capacitat física (visual, auditiva, locomotora,...) i psicològica (no tenir trastorns mentals i de conducta, dificultats de percepció,...). El certificat s’obté en els centres de reconeixement per obtener permís de conducció. El certificat ha de dur una fotografia recent i té una vigència de 1 any. 
Assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 €. S’ha de renovar anualment i lliurar una còpia (junt amb còpia del rebut del pagament) a l’ajuntament. L’assegurança de ha cobrir a totes els interessats que demanin la llicència pel mateix gos. 
• La llicència té una validesa de 5 anys. Incomplir qualsevol requisit implica perdre-la.  
• Si es modifiquen les dades que apareixen a la llicència, s’ha de comunicar al registre censal municipal en màxim 15 dies. 
•Si l’ajuntament determina la potencial perillositat d’un gos, el propietari té un mes per sol·licitar la llicència administrativa. 

Registre censal a l’ajuntament d’animals de companyia- RMAPP
a) Dades del gos: Raça, característiques per identificar-lo, característiques morfològiques determinants de la potencial perillositat, lloc de residència, finalitat de l’animal (convivència, guarda, protecció,…), número de microxip i d’inscripció en el registre municipal. S’ha de fer constar qualsevol incident d’agressió a persones o animals, el Certificat de Sanitat Animal (situació sanitària anual) i la data d’esterilització, si s’escau. 
b) Dades del propietari: Dades personals, número de llicència administrativa, número de pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil. El titular ha de ser major d’edat i no està privat de la tinença d’aquests animals. 

Després d’obtenir la llicència administrativa, el titular té 15 dies pers sol·licitar la inscripció al registre. 
El propietari ha de notificar al Registre qualsevol canvi (venda, pèrdua, mort,…) 
La sostracció o pèrdua d’un gos potencialment perillós s’ha de comunicar al Registre Municipal en el termini màxim de 48 hores.

 

Si necessites més Informació: 

Direcció General de Patrimoni Natural i del Medi Físic: Doctor Roux, 80 08017 - Barcelona Tel 93 567 42 00 
Delegacions territorials del  Departament de Medi Ambient 
     Bcn: Travessera de Gràcia, 56  - Tel. 93 567 08 15 - wmabarna@correu.gencat.es 
     Girona: Ultònia, 10 – Tel. 972 22 30 35 - wmagiror@correu.gencat.es
     Lleida: Ronda Sant Martí, 2-4-6 – Tel. 973 26 66 22 - wmallda@correu.gencat.es
     Tarragona: Cardenal Vidal i Barraguer, 12-14 – Tel. 977 24 15 14 - wmatgn@correu.gencat.es
     Amposta: Granell, 2, 1r – Tel. 977 70 18 07 - madtebre@correu.gencat.es 
Delegació Territorial del Ministeri de Justícia: Pau Claris, 158 – Tel. 93 482 34 72 - Barcelona  
Servei Català del Trànsit (Centres de reconeixement mèdic): Via Laietana, 69 – Tel. 93 484 00 00 - Barcelona
Departament de Sanitat i Seguretat Social (Centres de reconeixement mèdic): Travessera de les Corts, 131-159 – Tel. 93 227 29 00 - Barcelona

Infraccions i Sancions


Comentaris

Necessites ser un usuari registrat per a poder comentar