Assesorament i gestió
ASSESSORAMENT EN CONDICIONALITAT
Albet li ofereix el servei d'assessorament en condicionalitat per ajudar-lo a conduir la seva explotació de la manera més sostenible, a nivell ambiental com empresarial.
Què és la condicionalitat?
La condicionalitat consisteix en un conjunt de requisits que han d’assegurar els agricultors/es i ramaders/es per tal d’optar als pagaments directes de la PAC, i a determinats ajuts de desenvolupament rural d'acord amb la normativa de la Unió Europea ( Reglament (CE) 73/2009 i Reglament (CE) 1698/2005). Aquests requisits no només inclouen les bones condicions agràries i mediambientals de les terres, sinó també els anomenats requisits legals de gestió, que representen les condicions en matèria de salut pública, zoosanitat, fitosanitat, medi ambient i benestar animal. La condicionalitat és d’aplicació a tota l’explotació, amb independència que les parcel·les o instal·lacions en què consta estiguin dedicades a cultius o a la cria d’animals que tinguin dret a ajut o no.